Pengertian Mijil :: Contoh Tembang Mijil

Pengertian Tembang Mijil Dan Contoh Tembang Mijil

Pengertian Tembang Mijil – Apa itu arti tembang mijil atau pengertian tembang mijil, macam dan contoh tembang mijil , jenis dsb nya mari kita pelajari . Jika memang kita kemarin sudah menjelaskan tentang materi tembang pocung ,pangkur kita lanjut definisi materi tembang mijil berikut….

Pengertian Tembang Mijil  – Pengertian Tembang Mijil atau Ladrang “Mijil” adalah gending Jawa berbentuk ladrang dengan mengambil nada atau titi laras Slendro 9.
Mijil berawal terlahirnya si jabang bayi atau bayi dari kandungan ibunya,tergambarkan dalam tembang Mijil.

Watak Tembang Mijil Dan Sifat Tembang Mijil

Pengertian Tembang Mijil   – Watak tembang mijil berwatak cinta, prihatin. Cocok untuk memberikan
pendidikan/pengajaran, rasa cinta kasih, dsb.

Guru Wilangan 10, 6, 10, 10, 6, 6
Guru Lagu i, o, e, i, i, u
Karakter Wedharing rasa

Guru Gatra 6 baris
Tembang Mijil, sifatnya: gandrung-gandrung, prihatin.
(Gunanya : mengungkapkan rasa prihatin.

Contoh Tembang Mijil

Tembang mijil mempunyai rumusan dan makna tertentu. Kata mijil secara
harfiah berarti keluar atau lahir. Secara filosofis tembang ini melambangkan proses
kelahiran manusia di dunia. Contoh tembang mijil beserta
guru lagu dan guru wilangannya:

Contoh

 1. Dedalane guna lawan sekti,(10 i)
  kudu andhap asor,(6 o)
  wani ngalah luhur wekasane,(10 e)
  tumungkula yèn dipun dukani,(10 i)
  bapang dèn simpangi,(6 i)
  ana catur mungkur.(6 u)
 2. Dhuh biyung mban wayah apa iki
  Rembulan wus ngayom
  Ing gegana trang abyor lintange
  Tis-tis sonya puspita kasilir
  Maruta ris kengis
  Sumrik gandanya rum
  (Serat Rama)
 3. Mijil Poma Kaki
  Poma padha dipun-enget kaki, ing pitutur ingong, sira uga satriya arane, kudu
  anteng jatmika ing budi, ruruh sarta wasis, samubarangipun.
  Sarya nedya prawira ing batin, nanging aja katon, sasabana yen durung masane,
  kekendelan aja wani mingkis, wewekaing ati, sinamar sinamun.
  Lan den-mantep sami marang becik, lan ta aja wekas-ingong, aja kurang iya
  panrimane, yen wis titahira ing Hyang Widdhi, ing badan puniki, wus pepancenipun.
  Ana wong narima wus titahing, Hyang kang dadi awon, lan wong ananarima
  titahe, ing wekasan iku dadi becik, dene wong ingkang becik, wong narima iku.
  Kaya umpamane wong angabdi, amagang Sang Katong, lawas-lawas teka
  sasedyane, dadi mantri utawa bupati, miwah saliyaning, ing tyase panuju.
  Nuli narima terusing batin, tan menginging Katong, lan rumasa ing kanikmatane,
  sihing gusti tekeng anak rabi, wong narima becik, kang mengkono iku.
  Nanging arang iya masa mangkin, kang kaya mengkono, kang wis kaprah iya
  salawase, yen wis ana linggihe sathithik, apan nuli lali, ing wiwitanipun.
  Pangrasane duweke pribadi, sabarang kang kanggo, datan enget ing mula-mulane,
  kawiting sugih sangkaning mukti, panrimaning ati, kaya nggone nemu.
  Tan rumasa murahing Hyang Widdhi, jalarang Sang Katong, ing jaman mengko iki
  mulane, arang turun wong lumakyeng kardi, tyase tan salirih, kasusu ing angkuh.
  Arang kang sedya amales becik, ing sihe Sang Katong, lawan kabeh iku ing batine,
  tan anedya narima ing Widdhi, iku uwong tan wrin, ing nikmat ran-ipun.
  (Serat Wulangreh)

Demikian sedikit artikel tentang pengertian tembang mijil dan contoh tembang mijil , semoga bermanfaat . Terima kasih.

Pengertian Mijil :: Contoh Tembang Mijil | Angga Prasetya | 4.5